DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie.
Dane teleadresowe jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie
Tel 182673470
Faks: 182673470
e-mail: bibliotekasidzina@op.pl
Adres korespondencyjny: 34-236 Sidzina 701
Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wiertelczyk, bibliotekasidzina@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 73470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie znajdują się w budynku Szkół Podstawowej w Sidzinie w piwnicach, gdzie trzeba zejść do niej po schodach w dół .Filia w Bystrej Podhalańskiej znajduję się też w budynku Szkoły Podstawowej na piętrze gdzie prowadzą schody. Przed wejściem do bibliotek, jeśli zachodzi taka potrzeba, klient powiadamia sekretariat o swojej obecności, dzwoniąc na numer telefonu 18 2673470 w Sidzinie lub 690 558 906 w Bystrej Podhalańskiej, gdzie pracownik po odebraniu telefonu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru doboru książek i odbioru.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby starsze i niepełnosprawne mogą zamówić książki telefonicznie. Zostaną one dostarczone przez bibliotekarza na adres zamawiającego. Książki można zamawiać pod nr telefonu 18 26-73-470 Sidzina lub 690 558 906 Bystra Podhalańska.