Regulamin użytkowania sprzętu komputerowego

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr17/2016 z dnia 4 lipca 2016r.
Dyrektora GBP w Sidzinie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI GBP
1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje dorosłym, młodzieży i dzieciom.
2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
3. Stanowiska komputerowe czynne są: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30, z wyłączeniem dni przeznaczonych na warsztaty lub kursy organizowane przez Bibliotekę.
4. W Czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.
5. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin, zapoznać się z Regulaminem korzystania z komputerów w Czytelni GBP oraz okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem sprawdzenia danych osobowych.
6. Wpisanie do zeszytu odwiedzin jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do zeszytu odwiedzin nie mogą korzystać z komputera. Dane osobowe czytelnika zawarte w zeszycie odwiedzin zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub uprawnionego Administratora systemu). W przypadku stwierdzenia, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.
8. Indywidualna sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać pół godziny.
9. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa). O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy.
11. Zabrania się wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron charakterze pornograficznym, do przeglądania materiałów obrażających uczucia innych, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, do prowadzenia działalności komercyjnej, masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym (tzw. spam).
12. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera, sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
13. Każdy użytkownik odpowiada za swoje stanowisko do momentu przekazania stanowiska bibliotekarzowi lub nowemu użytkownikowi.
14. Pracownicy Czytelni na życzenie Użytkownika – w miarę możliwości czasowych – udzielają instrukcji wyszukiwania informacji w Internecie. Poszukiwania prowadzi sam Użytkownik.
15. Niedozwolone jest:
a. wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera lub innego sprzętu,
b. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
c. łamanie zabezpieczeń systemu,
d. samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych,
e. ładowanie własnych sprzętów elektronicznych (np. telefon komórkowy i inne poza własnym laptopem służącym do pracy) w gniazdach elektrycznych znajdujących się w Czytelni.
16. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (pendrive, CD-ROM). Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku mogą zostać wykasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych lub niezapisanych danych.
17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych ani inny sprzęt.
18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
19. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni osobom, które zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Czytelni GBP.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputerów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.