Regulamin wypożyczalni

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr17/2016 z dnia 4 lipca 2016r.
Dyrektora GBP w Sidzinie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
§ 1
1. Z Wypożyczalni mogą korzystać: dorośli, młodzież i dzieci.
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, wypełnić kartę czytelnika, zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu, zatrudnienia lub szkoły.
§ 2
1. Wypożyczać można jednocześnie pięć książki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni. Lektury szkolne tylko na 30 dni.
3. Wypożyczalnia może w uzasadnionych przypadkach zmienić termin zwrotu wypożyczonych książek.
4. Na prośbę czytelnika bibliotekarz mogą zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
5. Wybrane książki oraz zwrot książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
§ 3
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek i ich terminowego zwrotu.
2. Zauważone defekty, czy uszkodzenia winien zgłaszać bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki – odpowiada czytelnik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik obowiązany jest do jej odkupienia. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną, nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece.
4. Czytelnik ponosi koszty wysłanych do niego upomnień o zwrot wypożyczonych książek zgodne z zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 4
Dyżurujący bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony praw do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
§ 6
W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 (Dz. U. 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek, które to dane zostały odnotowane w karcie czytelnika. Czytelnik ma prawo do wglądu do tych danych oraz ich zmian.
§ 7
Swoje uwagi, wnioski i skargi czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.